Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności serwisu

Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów w Żarnowie

     Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie oraz strony internetowej Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie.

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-05-01

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Informacja o treściach niedostępnych:

Brak jest transkrypcji opisowej materiałów dźwiękowych i audiowizualnych

Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF,

Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,

Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,

 

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

filmy oraz zdjęcia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-11-17.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-12-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Ostapowicz, adres poczty elektronicznej informatyk@centrum-zarnowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 643 69 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Skargi i odwołania:

Nazwa organu odwoławczego: Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie

Adres organu odwoławczego: Żarnowo Drugie 16, 16-300 Augustów

Adres e-mail organu odwoławczego: centrum@centrum-zarnowo.pl

Telefon organu odwoławczego: 87 643 69 50

 

Dostępność architektoniczna

 

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście
 2. Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
 5. W budynku nie ma windy
 6. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze
 7. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 9. Instytucja nie umożliwia dostęp do tłumacza języka migowego.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 11. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki instytucji istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ostapowicz Andrzej

Data wytworzenia: 2021-03-10

Wprowadzający: Andrzej Ostapowicz

Modyfikujący: Andrzej Ostapowicz

Data modyfikacji: 2021-03-10

Opublikował: Andrzej Ostapowicz

Data publikacji: 2021-03-10